چهارشنبه 31 شهریور 1400- 20:59:15
قیمت  

عراق

اسکناس 1 دینار عراق 1992
اسکناس 1 دینار عراق 1992
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 دینار عراق جفت بانکی 1992
اسکناس 1 دینار عراق 1992 جفت بانکی
7,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 25 دینار عراق 1982
اسکناس 25 دینارعراق 1982
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 25 دینار عراق جفت بانکی 1982
اسکناس 25 دینار عراق 1982 جفت بانکی
6,600 تومان
فروخته شده
اسکناس 25 دینار عراق 1990
اسکناس 25 دینار عراق 1990
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 100 دینار عراق 1994
اسکناس 100 دینار عراق 1994
3,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 25 دینار عراق جفت بانکی 1990
اسکناس 25 دینار عراق 1990 جفت بانکی
8,800 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 دینار عراق 1991
اسکناس 50 دینار عراق 1991
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 دینار عراق 2003
اسکناس 50 دینار عراق 2003
2,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 250 دینار عراق 2002
اسکناس 250 دینار عراق 2002
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 250 دینار عراق جفت بانکی 2002
اسکناس 250 دینار عراق 2002 جفت بانکی
8,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 10000 دینار عراق 2002
اسکناس 10000 دینار عراق 2002
7,300 تومان
فروخته شده
اسکناس نیم دینار عراق 1985
اسکناس نیم دینار عراق 1985
4,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 دینار عراق 1991 جفت بانکی
7,000 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...